Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego marki HELPA WWW.HELPA.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Sklep internetowy HELPA, dostępny pod adresem internetowym

www.helpa.pl, prowadzony jest przez HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Żabia 40 05-504 Henryków - Urocze wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000708497 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , NIP 1231381497, REGON 368972063.   

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do

Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu

internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na

odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

§ 2

DEFINICJE

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu,

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub

zawodową.

 1. Sprzedawca –

  HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Żabia 40 05-504 Henryków - Urocze wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

  KRS 0000708497 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,

  XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , NIP 1231381497, REGON 368972063.

 2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna

niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,

wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

 1. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem

internetowym www.helpa.pl

 1. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach

zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez

jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub

większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

 1. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 2. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza

Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu

lub Produktów ze Sprzedawcą.

 1. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez

Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

 1. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 2. Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz

określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

 1. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych

Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

 1. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy

Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 1. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między

Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę

Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.


§ 3

KONTAKT ZE SKLEPEM

 1. Adres biura Sprzedawcy: ul. Żabia 40 05-504 Henryków-Urocze

Adres magazynu Sprzedawcy: ul. Kineskopowa 1D 05-500 Piaseczno

 1. Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@helpa.pl
 2. Numer telefonu Sprzedawcy: (+48) 795 76 76 79
 3. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy Santander PL: 54 1090 1753 0000 0001 3563 7713
 4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 1. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8.00 – 16.00

 § 4

WYMAGANIA TECHNICZNE

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania

zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§ 5

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi

odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie

zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe

jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez

podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację

Zamówienia bez zakładania Konta.

 1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto

(uwzględniają podatek VAT).

 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt

oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o

której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w

tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

 1. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas

nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie

płatności za okres rozliczeniowy.

 1. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na

wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o

sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport,

dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie podana w Sklepie w

opisie Produktu.


§ 6

ZAKŁADANIE KONTA W SKLEPIE

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest

podanie następujących danych: nazwa użytkownika, login, hasło, adres e-mail, imię,

nazwisko, dane do płatności, dane do wysyłki.

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w

Formularzu rejestracji.

 1. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego

tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie

na adresy podane w § 3.


§ 7

ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu;
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka”;
 1. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 2. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz

zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który

ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia

Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,

 1. kliknąć przycisk “ZAMAWIAM”
 2. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności,

opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

§ 8

OFEROWANE METODY DOSTAWY ORAZ PŁATNOŚCI

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego

Produktu:

 • Przesyłka kurierska,
 • Przesyłka paczkomatowa.

Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Przelew natychmiastowy
 • BLIK
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
 • Przelew tradycyjny
 • Apple Pay
 • Google Pay
 • PayPo

2. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności

znajdują się na stronach Sklepu w dziale Płatności i Dostawa.

3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest

Blue Media S.A.

 

§ 9

WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po

uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w

Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu oraz jego opłacenie.

 1. Po złożeniu  Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz

jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania

Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez

Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania

Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej

oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji

oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta

powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a

Sprzedawcą.

 1. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności niezwłocznie od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 1. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z

zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta

podczas składania Zamówienia.

 1. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem

dostawy jest najdłuższy podany termin nie dłuższy jednak niż 14 dni roboczych od daty przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta liczony jest w następujący sposób: W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy
 1. Dostawa Produktu odbywa się na terenie Polski oraz po uprzednim ustaleniu pisemnym przez strony do innych krajów.
 2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są

wskazywane Klientowi na stronie w pozycji „Czas i koszty dostawy” oraz

w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli

związania się Umową Sprzedaży.

9. W okresie obowiązywania Promocji Klient może kupić do 10 sztuk każdego z produktów w promocyjnych cenach przez Sklep. Kolejne sztuki produktu Klient może nabyć w standardowej cenie. 


§ 10

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania

jakiejkolwiek przyczyny.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie

przez konsumenta lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż przewoźnik.

 1. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane

osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy

ostatniej rzeczy, partii lub części.

 1. W przypadku Umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez

czas oznaczony (prenumerata), termin wskazany w ust. 1 biegnie od objęcia w

posiadanie pierwszej z rzeczy.

 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o

odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy

wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

 1. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą

elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub

przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe

Sprzedawcy zostały określone w § 3. Oświadczenie można złożyć również na

formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o

prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

 1. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną,

Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta

adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

 1. Skutki odstąpienia od Umowy:

  - W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za

niezawartą.


         - W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi

niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia

Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w

tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z

wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

11. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności,

jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument

wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Konsumenta

kartą płatniczą Sprzedawca dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Konsumenta. 

12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania

Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w

zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13. Konsument powinien odesłać Produkt na adres magazynu Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. 


HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kineskopowa 1 D

05-500 Piaseczno


Termin zostanie zachowany, jeżeli Konsument

odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

14. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu

Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym

trybie odesłany pocztą.

15. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z

korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru,

cech i funkcjonowania Produktu.

16.W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w

 zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się

znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

17. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w

odniesieniu do Umowy:

 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana

według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb,

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym

opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte

po dostarczeniu,

 1. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub

mająca krótki termin przydatności do użycia,

 1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą

Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po

spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

 1. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad

którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem

terminu do odstąpienia od Umowy,

 1. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na

swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

 1. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została

uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić

dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

Sprzedawca nie ma kontroli,

 1. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo

programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli

opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 1. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o

prenumeratę,

 1. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli

spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed

upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez

Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

18. W przypadku częściowego zwrotu towaru, zwrot należności nie uwzględnia kosztów kuriera. Wynika to z ceny kosztów dostawy, niezależnej od ilości zamawianych produktów.


§ 11

Reklamacja i gwarancja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi rzecz wolną od wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Klient ma prawo

do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

 1. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym

Regulaminie adresy Sprzedawcy lub bezpośrednio na reklamacje@helpa.pl

 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym

datę) jej wystąpienia, numer partii produktu, dane Klienta składającego reklamację, miejsce zakupu produktu, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później

niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie

Klienta uznał za uzasadnione.

 1. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres magazynu

podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

 1. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także

jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie.


§ 12

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach

internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji

społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami

internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz

http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 1. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu

konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej

(Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania

mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a

Sprzedawcą.

 1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między

nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie

Konsumentów Polskich).


§ 13

DANE OSOBOWE W SKLEPIE INTERNETOWYM

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że: 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu

internetowego jest

HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Żabia 40 05-504 Henryków - Urocze wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000708497 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , NIP 1231381497, REGON 368972063.

(dalej: "Spółka")

Dane kontaktowe Spółki: tel. 795 76 76 79, adres e-mail kontakt@helpa.pl.

2. Spółka przetwarza dane osobowe

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto)
 • numer telefonu
 • numer NIP

w celach: 

 • sprzedaży produktów oferowanych przez Spółkę -  podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
 • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
 • wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną -  wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

3. Odbiorcami danych osobowych będą:

 • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Spółki w celu obsługi Sklepu internetowego oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Spółki,
 • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
 • Blue Media S.A. -  podmiot świadczący usługi płatności on-line.

4. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

6. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.

7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 


§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego;

ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o

ochronie danych osobowych.

 1. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i

dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy

internetowej ODR dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/.do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium