Wersje językowe
Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego HELPA 

I. Definicje 

1. HELPA - Sklep internetowy HELPA, dostępny pod adresem internetowym www.helpa.pl, prowadzony jest przez Helpa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Henrykowie-Urocze (05-504), ul. Żabia 40, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708497,  NIP 1231381497, REGON 368972063.    

2. Program – program lojalnościowy organizowany przez HELPA, adresowany do klientów HELPA, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą uprawnieni do Korzyści na podstawie regulaminu.

3. Klubowicz – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z HELPA umowę o uczestnictwo w Programie. Gdy Klubowiczem nie jest osoba fizyczna uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klubowicza w świetle obowiązującego prawa. 

4. Korzyści – rabaty na zakup towarów przyznane przez HELPA w ramach Programu, z których Klubowicz ma prawo korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem. 

II. Postanowienia ogólne 

1. Organizatorem Programu jest HELPA. 

2. Program: 

a) program lojalnościowy umożliwia zarejestrowanym klientom zbieranie punktów za zakupy i inne akcje wykonane w sklepie oraz zamianę zgromadzonych punktów na rabaty. 

b) adresowany jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów artykułów HELPA poprzez stronę internetową www.helpa.pl.  Klubowicz nie może korzystać z Programu dla zakupu artykułów HELPA w celach ich odsprzedaży.  

2. Informacja w sprawie ustawowego prawa do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie zawartej na odległość znajduje się w Załączniku 1. 

3. HELPA zastrzega sobie możliwość telefonicznego sprawdzenia przez HELPA lub inny upoważniony do tego podmiot, jakości świadczonych usług. 

4. Korzystanie z Programu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa może skutkować utratą statusu Klubowicza. 

5. W ramach korzystania z Programu zakazane jest dostarczanie przez Klubowicza jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. 

III. Zasady uczestnictwa w Programie 

A. Przystąpienie do Programu:

1. Klubowicz przystępuje do Programu rejestrując się w Sklepie poprzez stronę internetową www.helpa.pl 

2. Przystępując do Programu Klubowiczowi automatycznie przyznawane są punkty za zakupy i inne akcje wykonane w sklepie poprzez stronę internetową www.helpa.pl.

3. HELPA ma prawo weryfikacji danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym. 

B. Rezygnacja z Programu

1. Klubowicz może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez wskazania przyczyny oraz ponoszenia jakichkolwiek kosztów. 

2. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie Klubowicz powinien wypełnić formularz z załącznika numer 1 i odesłać go na adres kontakt@helpa.pl.

C. Zakończenie Programu

1. HELPA ma prawo zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie. 

2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, HELPA poinformuje Klubowicza o takim przypadku z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej HELPA (www.helpa.pl). 

IV. Działanie programu lojalnościowego 

1. Dodawanie i usuwanie punktów:

a) Klient otrzyma punkty za zakupy w sklepie po zmianie statusu przesyłki na „przesyłka wysłana” oraz po zapisaniu do newsletteru  

b) Punkty są odbierane klientowi po zmianie zamówienia na „anulowane” 

2. Warunki przyznawania punktów:

a) Klient otrzyma 1 punkt za każde 10 zł jednorazowo wydane w sklepie

  • punkty otrzymują wszyscy zarejestrowani klienci;
  • punkty przyznawane są za zakup wszystkich produktów.

b) Klient otrzyma 10 punktów za zapis do newsletteru, po potwierdzeniu zapisu.

3. Warunki wymiany punktów:

a) Rabat naliczany jest automatycznie przy każdych zakupach i innych aktywnościach wykonanych na stronie sklepu.

b) Wartość rabatu: 

  • 5% od 50 pkt 
  • 10% od 150 pkt 
  • 15% od 300 pkt 

c) Punkty można wykorzystać bezterminowo.

V. Reklamacje  

1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programie można przesyłać na reklamacje@helpa.pl

2. Zgłaszając reklamację należy podać następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę, adres Klienta oraz powód reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez HELPA. 

VI. Dane osobowe 

1. HELPA przetwarza dane osobowe Klubowicza na zasadach określonych w Polityce Prywatności HELPA w zakładce "Polityka Prywatności", dostępnej na stronie www.helpa.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11  

VII. Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego regulaminu i dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. 

2. W przypadku Klubowicza niebędącego konsumentem jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby HELPA. 

3. HELPA jest uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku zmian w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu. Każda zmiana będzie dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana warunków regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klubowicza nabyte przed wejściem w życie zmian do regulaminu. 

4. Regulamin obowiązuje od 1 listopada 2023 roku. 

 

Załącznik 1 

Informacja dla konsumentów - ustawowe prawo odstąpienia od umowy 

Postanowienia ogólne.

1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Klubowiczowi będącemu konsumentem. 

2. Klubowicz, o którym mowa powyżej, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. 

3. Jeżeli Klubowicz złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim HELPA potwierdziła przyjęcie umowy do realizacji, oferta przestaje wiązać. 

4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy. 

5. W celu wykonania prawa odstąpienia, Klubowicz powinien złożyć HELPA jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 

6. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu wskazanym poniżej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@helpa.pl.

7. Jeżeli Klubowicz złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail, HELPA niezwłocznie potwierdzi Klubowiczowi otrzymanie takiego oświadczenia przesyłając mu wiadomość e-mail. 

8. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klubowicza, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez HELPA lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z HELPA. 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy 

 

Imię i nazwisko konsumenta: _______________________________________________ 

 

Adres konsumenta: ______________________________________________________ 

 

Adres HELPA: 

 

HELPA, ul. Żabia 40, 05-504 Henryków-Urocze 

adres e-mail: kontakt@helpa.pl 

telefon: +48 795 767 679 

 

Niniejszym odstępuję od umowy w zakresie programu lojalnościowego HELPA 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium