Wersje językowe
Regulamin Programu Lojalnościowego

Regulamin Programu Lojalnościowego HELPA

 

I. Definicje

HELPA - HELPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Żabia 40 05-504 Henryków - Urocze wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

KRS 0000708497 przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,

XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO , NIP 1231381497, REGON 368972063.

adres e-mail: kontakt@helpa.pl, numer telefonu: +48 795 767 679.

Program – program lojalnościowy organizowany przez HELPA, adresowany do klientów HELPA, którzy z tytułu uczestnictwa w Programie będą uprawnieni do Korzyści na podstawie regulaminu.

Klubowicz – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła z HELPA umowę o uczestnictwo w Programie. Gdy Klubowiczem nie jest osoba fizyczna uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klubowicza w świetle obowiązującego prawa.

Korzyści – rabaty na zakup towarów przyznane przez HELPA w ramach Programu, z których Klubowicz ma prawo korzystać zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Programu jest HELPA.
 2. Program:
  1. program lojalnościowy umożliwia zarejestrowanym klientom zbieranie punktów za zakupy i inne akcje wykonane w sklepie oraz zamianę zgromadzonych punktów na rabaty.
  2. adresowany jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów artykułów HELPA poprzez stronę internetową www.helpa.pl. Klubowicz nie może korzystać z Programu dla zakupu artykułów HELPA w celach ich odsprzedaży.
 3. Informacja w sprawie ustawowego prawa do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie zawartej na odległość znajduje się w Załączniku 1.
 4. HELPA zastrzega sobie możliwość telefonicznego sprawdzenia przez HELPA lub inny upoważniony do tego podmiot, jakości świadczonych usług.
 5. Korzystanie z Programu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa może skutkować utratą statusu Klubowicza.
 6. W ramach korzystania z Programu zakazane jest dostarczanie przez Klubowicza jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

 

III. Zasady uczestnictwa w Programie

Przystąpienie do Programu

 1. Klubowicz przystępuje do Programu rejestrując się w Sklepie poprzez stronę internetową helpa.pl.
 2. Przystępując do Programu Klubowiczowi automatycznie przyznawane są punkty za zakupy i inne akcje wykonane w sklepie poprzez stronę internetową helpa.pl.
 3. HELPA ma prawo weryfikacji danych wskazanych w formularzu zgłoszeniowym.

Rezygnacja z Programu

 1. Klubowicz może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez wskazania przyczyny oraz ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 2. W celu rezygnacji z uczestnictwa w Programie Klubowicz powinien wypełnić formularz z załącznika numer 1 i odesłać go na adres kontakt@helpa.pl

Zakończenie Programu

 1. HELPA ma prawo zawiesić lub zakończyć Program w każdym czasie.
 2. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, HELPA poinformuje Klubowicza o takim przypadku z odpowiednim wyprzedzeniem na stronie internetowej HELPA (www.helpa.pl).

 

IV. Działanie programu lojalnościowego 

 1. Dodawanie i usuwanie punktów
   1. Klient otrzyma punkty za zakupy w sklepie po zmianie statusu przesyłki na „przesyłka wysłana” oraz po zapisaniu do newsletteru oraz napisaniu opinii na stronie sklepu
   2. Punkty są odbierane klientowi po zmianie zamówienia na „anulowane”
 1. Warunki przyznawania punktów
   1. Klient otrzyma 1 punkt za każde 10 zł jednorazowo wydane w sklepie
    1. Punkty otrzymują wszyscy zarejestrowani klienci
    2. Punkty przyznawane są za zakup wszystkich produktów
   2. Klient otrzyma 10 punktów za zapis do newsletteru, po potwierdzeniu zapisu
   3. Klient otrzyma 10 punktów po dodaniu opinii o produkciei zaakceptowaniu jej przez administratora strony
 1. Warunki wymiany punktów
   1. Rabat naliczany jest automatycznie przy każdych zakupach i innych aktywnościach wykonanych na stronie sklepu.
   2. Promocje w sklepie nie łączą się. Rabat naliczany jest tylko dla produktów nie objętych promocją. 
   3. Wartość rabatu:
    1. 5% od 50 pkt
    2. 10% od 150 pkt
    3. 15% od 200 pkt
   4. Punkty można wykorzystać bezterminowo

V. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programie można przesyłać na reklamacje@helpa.pl
 2. Zgłaszając reklamację należy podać następujące informacje: imię i nazwisko lub nazwę, adres Klienta oraz powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od daty otrzymania przez HELPA.

 

VI. Dane osobowe

HELPA przetwarza dane osobowe Klubowicza na zasadach określonych w Polityce Prywatności HELPA w zakładce "Polityka Prywatności", dostępnej na stronie www.helpa.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla stosunków wynikających z niniejszego regulaminu i dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z niniejszym regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny.
 2. W przypadku Klubowicza niebędącego konsumentem jurysdykcję ma sąd właściwy miejscowo dla siedziby HELPA.
 3. HELPA jest uprawniona do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w przypadku zmian w zakresie usług świadczonych na podstawie niniejszego regulaminu. Każda zmiana będzie dokonywana z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana warunków regulaminu pozostanie bez wpływu na prawa Klubowicza nabyte przed wejściem w życie zmian do regulaminu.
 4. Regulamin obowiązuje od 20.01.2019 roku.

 

Załącznik 1

Informacja dla konsumentów - ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy o uczestnictwo w Programie zawartej na odległość przysługuje wyłącznie Klubowiczowi będącemu konsumentem.
 2. Klubowicz, o którym mowa powyżej, może odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 3. Jeżeli Klubowicz złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim HELPA potwierdziła przyjęcie umowy do realizacji, oferta przestaje wiązać.
 4. Bieg terminu do odstąpienia rozpoczyna się z dniem zawarcia umowy.
 5. W celu wykonania prawa odstąpienia, Klubowicz powinien złożyć HELPA jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 6. Oświadczenie może zostać złożone m.in. na formularzu wskazanym poniżej poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres kontakt@helpa.pl.

 

 1. Jeżeli Klubowicz złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wiadomość e-mail, HELPA niezwłocznie potwierdzi Klubowiczowi otrzymanie takiego oświadczenia przesyłając mu wiadomość e-mail.
 2. W chwili odstąpienia od umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Klubowicza, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez HELPA lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z HELPA.

 

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

Imię i nazwisko konsumenta: _______________________________________________

 

Adres konsumenta: ______________________________________________________

 

Adres HELPA:

 

HELPA, ul. Żabia 40, 05-504 Henryków-Urocze

adres e-mail: kontakt@helpa.pl

telefon: +48 795 767 679

 

Niniejszym odstępuję od umowy w zakresie programu lojalnościowego HELPA.

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium