Kategorie przepisów
Bestsellery
Bio Baton Antek
Bio Baton Antek
6,66 zł 2,99 zł
szt.
Bio Baton Fela
Bio Baton Fela
6,66 zł 2,99 zł
szt.
Bio Baton Tosia
Bio Baton Tosia
6,99 zł 2,99 zł
szt.
Bio Kaszka Jaglana
Bio Kaszka Jaglana
16,18 zł
szt.
Bio Kaszka Owsiana z Daktylami i Szpinakiem
Bio Kaszka Owsiana z Daktylami i Szpinakiem
19,04 zł 17,14 zł
szt.
Bio Kaszka z Samopszy
Bio Kaszka z Samopszy
17,13 zł 8,57 zł
szt.
Bio Kaszka Jaglano - Owsiana
Bio Kaszka Jaglano - Owsiana
16,18 zł
szt.
Bio Warzywne Różdżki Smaku
Bio Warzywne Różdżki Smaku
17,13 zł
szt.
Chmura tagów
Regulamin Konkursu #zabawanaweekend 0
Regulamin Konkursu #zabawanaweekend

Regulamin konkursu Zabawa na Weekend

Zapraszamy do wzięcia udziału w naszych mini-konkursach na Facebook’u

 

 #zabawanaweekend zaczyna się od piątkowego postu i trwa do końca weekendu.

 

#zabawanaweekend polega na odpowiedzi pod postem konkursowym na zadane w poście pytanie

 

#zabawanaweekend nagradza 3 wybrane prawidłowe odpowiedzi produktami firmy HELPA, wskazanymi w poście konkursowym

 

 

Regulamin Konkursu „#zabawanaweekend”

I. Definicje

Dla potrzeb niniejszego Regulaminu ustala się następujące znaczenie pojęć:

 1. Konkurs: oznacza konkurs pod nazwą „zabawanaweekend” organizowany na portalu społecznościowym Facebook; Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany przez operatora portalu społecznościowego Facebook oraz Instagram;

 2. Organizator Konkursu: HELPA Sp. J.,

 3. Podmiot Zlecający Konkurs: HELPA Sp. j.;

 4. Uczestnik Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III poniżej;

 5. Zwycięzca Konkursu: osoba spełniająca warunki, o których mowa w pkt. III i VI poniżej;

 6. Regulamin: niniejszy regulamin Konkursu, który określa zasady Konkursu;

 7. Strona Internetowa: oznacza stronę portalu społecznościowego Facebook pod adresem

  https://www.facebook.com/helpa.czarymamy/, na którym prowadzony jest Konkurs;

 8. Okres Konkursu: okres od piątku do niedzieli, godzina 23:59:59, w którym pojawi się post konkursowy;

 9. Odpowiedź: odpowiedź na zadanie konkursowe pod postem konkursowym – zgodnie z zasadami wyjaśnionymi w poście konkursowym oraz na Stronie Internetowej:https://www.helpa.pl

10. Jury: organ nadzorujący Konkurs oraz decydujący o przyznaniu nagród; członków Jury

wskazuje Organizator Konkursu oraz Podmiot Zlecający Konkurs.

II. Zasięg Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony na Stronie Portalu Społecznościowego Facebook oraz Stronie Internetowej w Okresie Konkursu.

III. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być:
a) każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawych albo osoba

b) posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, tj. osoba, która ukończyła 13 rok życia, lecz działająca za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego, mająca miejsce zamieszkania w Polsce.

2. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Podmiot Zlecający Konkurs na zasadach określonych w pkt VIII niniejszego Regulaminu. Z chwilą akceptacji Regulaminu oraz wyrażenia zgody zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, następuje przystąpienie Uczestnika do Konkursu. Przystąpienie do Konkursu oznacza akceptację jego zasad przewidzianych w niniejszym Regulaminie. Jeden Uczestnik Konkursu może korzystać wyłącznie z jednego konta do udziału w Konkursie, w szczególności kategorycznie zabrania się pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie naruszania zasad fair play.

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć biorący udział w organizacji Konkursu pracownicy lub współpracownicy Organizatora Konkursu oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz osoby wchodzące w skład Jury Konkursu, a także członkowie ich najbliższych rodzin, przez co rozumie się małżonka, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, przysposobionych i przysposabiających oraz osoby pozostające w faktycznym pożyciu z wyżej wymienionymi osobami.
4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do

żądania wydania Nagrody, nie można przenieść na inne osoby.

IV. Nadzór nad Konkursem

 1. Organem nadzorującym Konkurs oraz decydującym o przyznaniu nagród jest Jury Konkursu.

 2. Jury Konkursu podejmuje działania, w tym w szczególności decyduje o przyznaniu nagród,

  zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

V. Zasady Konkursu

 1. W ramach Konkursu na stronie https://www.facebook.com/helpa.czarymamy/, zamieszczony zostanie post konkursowy. Na profilu dostępne będą również informacje dotyczące Konkursu w postaci linku do Regulaminu oraz informacji o nagrodach w Konkursie. Informacje o konkursie oraz Regulamin będą również dostępne na Stronie Internetowej:https://www.helpa.pl

 2. Konkurs polega na odpowiedzi na pytanie zgodnie z zasadami wyjaśnionymi w poście konkursowym oraz na stronie informacyjnej. Dodana przez Uczestnika Konkursu w ten sposób odpowiedź, automatycznie bierze udział w Konkursie.

 3. Konkurs składa się z jednego etapu, po zakończeniu którego zostaną wybrani Zwycięzcy Konkursu.

 4. Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi oraz Podmiotowi Zlecającemu nieodpłatnej licencji do korzystania ze zdjęcia zgłoszonego do Konkursu w zamian za udział w Konkursie: bez ograniczeń co do miejsca oraz czasu:
  a) z chwilą zamieszczenia danego Komentarza;

  b) bezwarunkowo; z prawem do udzielenia dalszej licencji;

  na następujących polach eksploatacji:

 1. utrwalania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na

  taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), sporządzania nośnika audiowizualnego, w szczególności zapisu na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego;

 2. zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym m.in. drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku),

 3. wprowadzania do obrotu,

 4. wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub

  multimedialnej, wprowadzania do własnych baz danych i przechowywania w

archiwach i pamięci komputerowej,

 1. publicznego udostępniania Komentarza w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego

  dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. udostępniania w Internecie

  oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych),

 2. publicznego odtwarzania, wystawiania i wyświetlania,

 3. wielokrotnych przekazów on line w sieci internetowej, zarówno symultanicznie jak i

  niesymultanicznie w ramach programów telewizyjnych, jak i poza programami, video on demand, pay-per-view, na indywidualne życzenie użytkownika sieci w miejscu i czasie przez niego wybranym, zarówno w technice downloading jak i streaming, z zastosowaniem odbiorników różnego typu,

 4. wielokrotnego odtwarzania za pomocą dowolnych odtwarzaczy posiadających funkcje przechowywania i odczytywania plików audio i video w technologii cyfrowej, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy MP3, iPod, iPhone i innych, z zastosowaniem aplikacji programu iTunes lub innych o podobnym charakterze i funkcji.

ix. wyraża zgodę na wzięcie aktywnego udziału w wydarzeniach związanych z organizacją Konkursu oraz na złożenie oświadczeń i udzielenie zgód niezbędnych do zgodnego z prawem wydania tej nagrody, na rzecz Organizatora i/lub Podmiotu Zlecającego Konkurs.

6. Poprzez umieszczenie zdjęcia w Konkursie, Uczestnik Konkursu oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie prawa do zamieszczonych przez niego Organizatora i Podmiotu Zlecającego Konkurs w przypadku sytuacji naruszenia praw, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora i Podmiot osoby trzecie bezpośrednio przeciwko tym podmiotom, a w przypadku braku takiego trzecich.

 

VI. Zwycięzcy Konkursu

 1. Zwycięzca Konkursu jest wyłaniany przez Jury, na podstawie dokonanej przez Jury oceny pod względem oryginalności, kreatywności, innowacyjności zdjęcia, podczas narady. Wygrywająnajbardziej kreatywne i oryginalne odpowiedzi według uznania Jury.

 2. Zwycięzcami Konkursu zostaje 3 Uczestników Konkursu, których wskaże Jury po ocenie odpowiedzi dokonanej w oparciu o ust. 1 powyżej.

 3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w formie komentarza pod Postem Konkursowym, w ciągu 10 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.

 4. Organizator może zrezygnować z wyłaniania Zwycięzców Konkursu, wyłonić innych Zwycięzców Konkursu, wyeliminować Uczestnika Konkursu, a także skrócić lub przedłużyć Okres Konkursu lub zmienić Nagrody w Konkursie na nagrody ekwiwalentne, w wyjątkowych wypadkach określonych w Regulaminie.

 5. Zwycięzcą Konkursu może zostać tylko osoba, która spełnia warunki, o których mowa w pkt. III oraz w pkt. VI ust. 1 i 2 powyżej. Jury Konkursu może dokonać sprawdzenia spełniania przez Uczestnika Konkursu warunków, o których mowa w pkt III. W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu nie spełnia warunków wymienionych w pkt III lub w przypadku stwierdzenia, że Uczestnik Konkursu lub Zwycięzca Konkursu w inny sposób naruszył niniejszy


Uczestnik Konkursu może wziąć udział w Konkursie wiele razy, to jest może zamieścić wiele


zdjęć, jednak zawsze może korzystać wyłącznie z jednego konta do udziału w Konkursie,


zgodnie z pkt. III powyżej.

Regulamin, w szczególności pkt V ust. 6 Regulaminu, inne przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego przy uczestnictwie w Konkursie, Jury może wyeliminować go z

Konkursu, a w przypadku, gdyby Nagroda została mu wydana, taki Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się do zwrotu tej Nagrody lub jej równowartości w formie pieniężnej w sposób i w czasie wskazanych przez Organizatora Konkursu. W takiej sytuacji Organizator Konkursu może wyłonić innego Zwycięzcę Konkursu, odpowiednio według kryteriów, o których mowa powyżej, lub zrezygnować z wyłaniania Zwycięzcy Konkursu.

6. Organizator poinformuje o wyłonieniu Zwycięzcy Konkursu również poprzez wysłanie wiadomości prywatnej za pośrednictwem portalu Facebook. Informacja o której mowa w zdaniu poprzedzającym, zawierać będzie dane w przedmiocie terminu, miejsca i warunków odbioru przyznanej Nagrody.

VII. Nagrody

 1. Nagrodami w konkursie są produkty HELPA wskazane w poście konkursowym. Wygrywa 3 osoby.

 2. Warunkiem przekazania nagrody jest przekazanie danych poprzez wiadomość prywatną na Facebook niezbędnych do jej wysłania w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o zwycięstwie. W przypadku osób poniżej 18 roku życia dodatkowym warunkiem przekazania nagrody jest przesłanie oryginału podpisanego Oświadczenia Rodzica (załącznik nr 1 do Regulaminu) w terminie i na adres określone w pkt. III powyżej.

 3. Do każdej Nagrody Zwycięzca Konkursu otrzyma również dodatkową Nagrodę pieniężną odpowiadającą wysokości należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagród rzeczowych, tj. 11,11% wartości przekazywanej Zwycięzcy Konkursu Nagrody w zaokrągleniu do pełnych złotych, która to Nagroda pieniężna zostanie potrącona przez Organizatora jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana na konto właściwego urzędu skarbowego, na co Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę.

 4. Nagrody przyznane w Konkursie nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne ani rzeczowe, jak również innego rodzaju wymianie lub zamianie.

 5. Jeden Uczestnik Konkursu może wygrać wyłącznie jedną Nagrodę.

 6. Wydanie Nagrody Zwycięzcy Konkursu nastąpi po udzieleniu przez Zwycięzcę Konkursu wszelkich niezbędnych do wydania Nagrody informacji, w tym w szczególności podaniu

  danych osobowych i adresowych oraz wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie przez Podmiot Zlecający Konkurs; powyższe dotyczy w szczególności danych niezbędnych do wysyłki Nagrody za pośrednictwem firmy kurierskiej. Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem koniecznym do odbioru Nagrody. Wszystkie warunki, o których mowa powyżej, winny być spełnione przez Zwycięzcę Konkursu nie później niż w terminie trzech dni roboczych od dnia poinformowania Zwycięzcy Konkursu o wygranej, pod rygorem skutków przewidzianych w niniejszym Regulaminie, chyba że inny termin zostanie wskazany przez Organizatora Konkursu lub ustalony będzie wspólnie ze Zwycięzcą Konkursu.

 7. W wypadku, gdy Zwycięzca Konkursu nie spełni któregokolwiek z warunków wydania Nagrody wskazanych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie możliwość wyboru innego Uczestnika Konkursu, któremu przyznana zostanie Nagroda, stosownie do postanowień Regulaminu albo nieprzyznania tej Nagrody w ogóle. Powyższe dotyczy w szczególności sytuacji, gdy Zwycięzca Konkursu w terminie trzech dni kalendarzowych od dnia poinformowania o wygranej lub w wyznaczonym przez Organizatora Konkursu terminie nie poda danych osobowych niezbędnych do jego identyfikacji, kontaktu i wydania przyznanej Nagrody. Wydanie i sposób wydania Nagród nastąpi w sposób wybrany i

wskazany przez Organizatora Konkursu. O sposobie wydania nagrody Organizator

poinformuje Zwycięzcę Konkursu.

 1. Zwycięzca Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość podanego adresu lub

  innych danych umożliwiających jego identyfikację i niezbędnych do realizacji Konkursu, w tym w szczególności do wydania przyznanej Nagrody, a także za brak podania wskazanych danych. Postanowienia zdania poprzedzającego dotyczą przede wszystkim adresu poczty elektronicznej lub innych danych podanych przez Uczestnika na Stronie Internetowej, które mogą być wykorzystane przez Organizatora Konkursu do kontaktu ze Zwycięzcą Konkursu. Postanowienia pkt. VII ust. 6 powyżej stosuje się wówczas odpowiednio. Uczestnik Konkursu ponosi również odpowiedzialność za wszelkie inne własne działania lub zaniechania, których dopuszcza się w związku z Konkursem.

 2. Organizator wysyła nagrody jedynie w kraju.

 3. Jeżeli znajduje zastosowanie ze względu na sposób wydania Nagrody, odpowiedzialność za

  prawidłowość i terminowość doręczenia Nagrody ponosi w ramach zawartej z Organizatorem Konkursu umowy odpowiednio Poczta Polska, firma kurierska lub inny podmiot pośredniczący w doręczeniu, a także operator telekomunikacyjny lub dostawca usług internetowych.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności braku odbioru Nagrody, niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie poinformował Organizatora etc. W takim przypadku Nagroda przepada.

 5. Organizator Konkursu ani Podmiot Zlecający Konkurs nie udzielają gwarancji lub innych podobnych uprawnień do Nagród.

VIII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników przetwarzanych w związku z Konkursem jest Podmiot Zlecający Konkurs – HELPA Sp z o.o Sp. k, ul. Żabia 40, 05-504 Henryków- Urocze, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa – KRS 0000708497 wpisana przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, NIP: 1231429904, kontakt:kontakt@helpa.pl, tel: 795 76 76 79

 2. W ramach Konkursu przetwarzane będą następujące dane osobowe:

  • imię i nazwisko oraz nick z portalu Facebook,

  • wiek,

  • w razie wygranej dodatkowo przetwarzane będą: adres e-mail, numer telefonu, dane

   adresowe (w szczególności ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość)

   niezbędne do wysłania Nagrody.

 3. Uczestnicy zobowiązani są do informowania Administratora danych osobowych o każdej zmianie w zakresie udostępnionych danych osobowych.

 4. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i odpowiednimi przepisami krajowymi oraz zgodnie ze zgodą Uczestników Konkursu wyrażaną przed przystąpieniem do Konkursu.

5. Zamieszczenie na Stronie Internetowej, w sposób określony w pkt V ust. 1-3 powyżej, Zdjęcia, na którym utrwalono wizerunek Uczestnika Konkursu, oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Podmiot Zlecający Konkurs danych osobowych Uczestnika Konkursu, w tym tak utrwalonego wizerunku, poprzez jego rozpowszechnianie na Stronie Internetowej, na stronach internetowych zarządzanych przez Podmiot Zlecający Konkurs (https://www.helpa.pl/), w tym również na

dedykowanych Podmiotowi Zlecającemu Konkurs kontach w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/helpa.czarymamy/ lub/ihttps://www.instagram.com/helpa.czarymamy/ w celu promocji Konkursu oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs.

6. Uczestnik Konkursu nie powinien przekazywać Podmiotowi Zlecającemu Konkurs danych osobowych osób trzecich, w tym ich wizerunku utrwalonego na Zdjęciu. Jeżeli natomiast przekazuje takie dane jednocześnie i każdorazowo oświadcza, że posiada stosowną zgodę osób trzecich na przekazanie i przetwarzanie tych danych przez Podmiot Zlecający Konkurs. W takim przypadku Uczestnik zobowiązuje się przekazać Organizatorowi zgodę osoby trzeciej, o której mowa w zdaniu poprzednim (w formie pisemnej).

7. Dane Osobowe przetwarzane są zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującymi w celu:

 1. a) wzięcia przez Uczestnika Konkursu udziału w Konkursie i przeprowadzenia Konkursu (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 2. b) komunikacji z Uczestnikiem, w tym na potrzeby wydania Nagrody, tj. imię i nazwisko, adres – ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, adres e-mail oraz numer telefonu, (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 3. c) wykorzystania wizerunku Uczestnika Konkursu utrwalonego na Zdjęciu w celach promocyjnych oraz marketingowych dotyczących Konkursu oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs (na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

 4. d) rozpatrzenia reklamacji (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

 5. e) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora - art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 6. f) wykonania obowiązku podatkowego i księgowego (na podstawie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze - art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

8. Podanie danych osobowych przez Uczestników Konkursu ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do przystąpienia do Konkursu, w tym w szczególności wydania Nagród. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem zawarcia umowy, a osoba której dane dotyczą nie jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencjami niepodania danych osobowych może być brak

możliwości udziału w Konkursie lub brak możliwości wydania Nagrody bądź rozpatrzenia reklamacji.

9. Uczestnikom Konkursu, przysługuje prawo:
a) dostępu do treści swoich danych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;

b) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych;
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
d) prawo do przenoszenia danych;
e) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach związanych

z przetwarzaniem jej danych osobowych.

 1. W celu otrzymywania przez Uczestnika od NIVEA Polska za pośrednictwem poczty

  elektronicznej newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów NIVEA niezbędne jest wyrażenie przez Uczestnika odrębnej zgody na przetwarzanie w tym celu jego danych osobowych oraz otrzymywanie informacji handlowej.

 2. Dane osobowe pozyskane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez następujące okresy:

  1. a) dane udostępniane przez Uczestników Konkursu oraz przez Zwycięzców – przez okres 15 dni od dnia zakończenia Konkursu tj. od dnia wyłonienia zwycięzców Konkursu oraz do chwili wydana danych Nagród lub do momentu cofnięcia zgody, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej zgody;

  2. b) dane udostępniane przez osoby wnoszące reklamacje – do czasu rozpatrzenia danej reklamacji;

  3. c) dane Zwycięzców w zakresie potwierdzenia wydania Nagrody w Konkursie i związanej z tym dokumentacji reklamacyjnej – przechowywane na potrzeby obrony ewentualnych roszczeń przez okres 6 lat od wydania Nagrody,

  4. d) potwierdzenie wydania Nagrody – na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z przepisami przez okres 5 (pięciu) lat licząc od początku roku następującego po roku, w którym wydano Nagrodę.

 3. W przypadku gdy Uczestnik wyraził odrębną dobrowolną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tejże zgody przez Uczestnika.

 4. Decyzje dotyczące danych osobowych Uczestników Konkursu nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Uczestnik Konkursu nie podlega profilowaniu.

 5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani do organizacji międzynarodowych.

 6. Dane osobowe Uczestników Konkursu zostaną przekazane Organizatorowi Konkursu w celu przeprowadzenia Konkursu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, mogą zostać również przekazane innym podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Podmiotu Zlecającego Konkurs, to jest podmiotom pomagającym w przeprowadzeniu Konkursu, partnerom świadczącym usługi kurierskie i techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych);

 7. Szczegółowa klauzula informacyjna odnośnie przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu znajduje się pod linkiem: https://www.helpasklep.pl/pl/i/Polityka-prywatnosci/11

 8. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem danych osobowych (ADO): 500 706 555,

IX. Reklamacje

 1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym do Organizatora na adres: HELPA ul.Żabia 40 05-504 Henryków Urocze

3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

X. Dostępność Regulaminu

Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora Konkursu, siedzibie Podmiotu Zlecającego Konkurs oraz na Stronie Internetowej.

XI. Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu oraz do jego interpretacji w zakresie dopuszczalnym przepisami prawa.

 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, przy czym zmiany te nie będą mniej korzystne dla Uczestników Konkursu ani nie będą wpływać na prawa przez nich nabyte. Zmieniając Regulamin Organizator Konkursu wskazuje datę wejścia w życie nowego Regulaminu, nie krótszą niż 2 dni od dnia ogłoszenia zmiany Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu, Uczestnik Konkursu ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Konkursie.

Załącznik nr 1

Zgoda przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie „#zabawanaweekend” oraz na przetwarzanie danych osobowych

Będąc przedstawicielem ustawowym następującej osoby małoletniej (dalej zwanej "Uczestnikiem"): imię i nazwisko osoby małoletniej: ________________________________________
̈oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem Konkursu „#zabawanaweekend”organizowanym przez HELPA Sp. z o.o Sp. k.,

̈oświadczam, że wyrażam zgodę na udział Uczestnika Konkursu w Konkursie, na warunkach wskazanych w Regulaminie tego Konkursu,
̈oświadczam, że wyrażam zgodę na dokonanie przez Uczestnika Konkursu czynności przewidzianych w regulaminie Konkursu,

̈oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie, w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu, przez HELPA Sp. z o.o Sp. k. danych osobowych Uczestnika Konkursu w postaci imienia, nazwiska, wieku, adresu e-mail oraz jego wizerunku, w przypadku gdy wizerunek Uczestnika Konkursu został utrwalony na Zdjęciu konkursowym, w tym na przetwarzanie tak utrwalonego wizerunku, poprzez jego rozpowszechnianie na Stronie Internetowej, na stronach internetowych zarządzanych przez Podmiot Zlecający Konkurs (https://www.helpa.pl/), w tym również na dedykowanych Podmiotowi Zlecającemu Konkurs kontach w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/helpa.czarymamy/ lub/i https://www.instagram.com/helpa.czarymamy/) w celu promocji Konkursu oraz Podmiotu Zlecającego Konkurs.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez HELPA Sp. z o.o Sp. k., moich danych osobowych jako przedstawiciela ustawowego Uczestnika Konkursu, przekazanych przeze mnie w niniejszej zgodzie, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail w celu związanym z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu.

Mam świadomość, że każda powyższa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które nastąpiło przed cofnięciem zgody. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez reklamacje@helpa.pl

miejsce, data: ________________________________________
imię i nazwisko przedstawiciela ustawowego: ______________________________________

stosunek do osoby małoletniej: rodzic / opiekun (niepotrzebne skreślić)
Adres e-mail przedstawiciela ustawowego: ______________________________________

________________________________________ (podpis przedstawiciela ustawowego)

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium