Regulamin Konkursu “Mama Czarodziejka”

Regulamin Konkursu “Mama Czarodziejka”

Regulamin konkursu „Mama Czarodziejka”
1. Postanowienia ogólne:
1.1 Organizatorem Konkursu jest HELPA Sp. z o.o na profilu społecznościowym Facebook oraz Instagram, witrynie internetowej www.helpa.pl zwany dalej “Organizatorem”.
1.2 Konkurs rozpocznie się w dniu 1 czerwca 2018 roku i trwać będzie do dnia 8 czerwca 2018 roku.
2. Zasady konkursu:
2.1 Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2.2 Konkurs organizowany jest dla fanów na portalu społecznościowym Facebook oraz Instagram HELPA, PETRONELA, MYBOHOME.
2.3 Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 1 pracę przedstawiającą hasło „Mama Czarodziejka” na adres kontakt@helpa.pl . Dobrowolnie można opublikować pracę pod postem konkursowym Organizatora. Pracą może być zdjęcie, praca plastyczna, odpowiedź pisemna (wiersz, opowiadanie, wypowiedź). W zgłoszeniu należy koniecznie przysłać podpisany Regulamin i Zgodę na przetwarzanie danych. [Prośba o zachowanie treści tej strony wraz z zaznaczeniem poniższych zgód.] 2.4 Wyniki konkursu ogłoszone zostaną po 13 czerwca 2018 na profilu „HELPA” na Facebooku i Instagramie.
2.5 Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika następujących oświadczeń:
a) oświadczenia, że jest on autorem tej pracy i posiada pełne prawa autorskie do korzystania z niej, a w przypadku gdy uczestnik zgłosi zdjęcie, a nie jest jego autorem – że uzyskał zgodę autora zdjęcia na jego zgłoszenie do konkursu i publikację na profilu „HELPA” na portalu społecznościowym Facebook i Instagram na cele konkursu, a także bezterminowo w celach promocyjnych,
b) oświadczenia o udzieleniu Organizatorowi zezwolenia na nieodpłatną publikację zgłoszonej pracy w czasie trwania konkursu na profilu „HELPA” na portalu społecznościowym Facebook I Instagram, a także bezterminowo w celach promocyjnych,
c) w przypadku przesłania zdjęcia: oświadczenia, iż wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka lub dzieci przedstawionych na zdjęciu w przypadku, gdy Uczestnik jest rodzicem dziecka lub dzieci, w czasie trwania konkursu na profilu „HELPA” na portalach społecznościowych, a także bezterminowo w celach promocyjnych, a w przypadku, gdy zgłoszone zdjęcie przedstawia także inne osoby – oświadczenia, iż uzyskał on od wszystkich tych osób zgodę na publikacje ich wizerunku w czasie trwania konkursu na profilu „HELPA” na portalu społecznościowym Facebook, a także bezterminowo w celach promocyjnych,
d) w przypadku wygranej –podanie danych teleadresowych Organizatorowi, w celu wysłania nagrody.
3. Nagrody
3.1 Nagrodami w konkursie są nagrody rzeczowe ufundowane przez Organizotora, sklep Petronela oraz Mybohome:

    • Pierwsze miejsce – Kocyk liść (MyBohome), cukiernia marki Ciasto Plasto (Petronela.pl), Helpaka Madzi (HELPA)
    • Drugie miejsce – Poduszka liść (MyBohome), Króliczek z marchewką marki Silk i Foam Clay (Petronela.pl), Helpaka Zosi (HELPA
    • Trzecie miejsce – proporczyk (MyBohome), Kotek marki Paulinda (Petronela.pl), Skrzynia Czarów (HELPA)

3.2 Organizator powoła Komisję konkursową, w skład której wejdą jego przedstawiciele. Pod uwagę będą brane pomysłowość, oryginalność nadesłanych prac.
3.3 Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
3.4 O przyznaniu Nagrody Laureat zostanie zawiadomiony w terminie do 4 dni od momentu
rozstrzygnięcia konkursu. Obowiązkiem Laureata w terminie 7 dni od wysłania maila jest: kontakt mailowy lub telefoniczny celem ustalenia sposobu przekazania nagrody i przekazania swojego adresu Organizatorowi, w przypadku nie przekazania w terminie 7 dni – nagroda przepada.
3.5 Nagrody zostaną wysłane do Laureatów na koszt ogranizatora w terminie 14 dni od momentu rozstrzygnięcia konkursu.
3.6 Za wygrane nagrody rzeczowe nie przysługuje Uczestnikom ekwiwalent pieniężny.
4. Dane osobowe
4.1 Poprzez wzięcie udziału w Konkursie, Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu, wyłącznie na potrzeby organizowanego Konkursu.

5. Postanowienia końcowe
5.1 Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
5.2 Postanowienia niniejszego Regulaminu wchodzą w życie z dniem 1 czerwca 2018r.
5.3 Organizatorowi Konkursu przysługuje wyłączne prawo do ustalenia czynności konkursowych.
5.4 Wszelkie reklamacje przyjmowane będą wyłącznie w ciągu 60 dni od daty zakończenia konkursu. Reklamacje złożone po upływie tego terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.
5.5 Organizator rozpatrzy reklamacje nie później niż w terminie 21 dni od dnia ich otrzymania.

 

[  ]TAK  [   ] NIE     Akceptuje treść Regulaminu konkursu „Mama Czarodziejka”

[  ]TAK  [   ] NIE    Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez HELPA Sp. z o.o ul.Żabia 40 05-504 Henryków- Urocze w celu udziału w konkursie. Organizator informuje o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania, (…) każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Organizator informuje osobę, której dane dotyczą, o tych odbiorcach, jeżeli osoba, której dane dotyczą, tego zażąda. Podmiot danych będzie o tym informowany tylko na żądanie.