Regulamin konkursu na FB KONKURS NA DZIEŃ TATY

 

Organizatorzy konkursu
Organizatorami konkursu jest HELPA Piotr Budzowski i STUKA PUKA

Uczestnicy Konkursu
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą pod warunkiem przedstawienia adresu wysyłki na terenie Polski. Osoby biorące udział w Konkursie powinny dysponować pełną zdolnością do czynności prawnych oraz spełnić warunki określone w niniejszym Regulaminie, po zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowaniu jego postanowień.
2. Pracownicy Organizatorów oraz członkowie ich najbliższych rodzin nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 23.06.2017 i trwa do 30.06.2017 do godziny 24.00
2. Konkurs odbywa się na fanpage’u marki Helpa.pl

https://www.facebook.com/helpa.czarymamy/

  1. Aby wziąć udział w Konkursie Uczestnik powinien spełnić następujące warunki:

Pod grafiką konkursową na fanpage’u marki helpa.pl napisać :

 

 

Przedstaw nam w jednym zdaniu Tatę swoich dzieci i oznacz go w komentarzu

 

 

Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie są 3 zestawy –

Plaster Miodu STUKA PUKA oraz komplet zwierzątek HELPA (6szt).

  1. 2. Sponsorem nagród jest firma HELPA Piotr Budzowski i STUKA PUKA
    3. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.
    4. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców
1.Wygrywają trzy osoby, których odpowiedzi wybierze jury w składzie Aleksandra Budzowska, Anna Różyk.
Decyzja Organizatorów w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca.
3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w terminie do 7.07.2017 na fanpage’u marki HELPA. Organizator zastrzega możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.
4. Od momentu poinformowania o wynikach konkursu, laureat konkursu ma 72 godziny na przekazanie Organizatorowi poprzez wiadomość na fanpage’u lub na adres kontakt@helpa.pl
5. W przypadku gdy Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych w terminie jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Wysyłka nagród
1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcy przez Organizatorów na adres wskazany przez Zwycięzcę, w ciągu 30 dni roboczych od dnia otrzymania danych od Zwycięzcy.